GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI
TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İzin vermeniz halinde Gençoğlu Grup – Mioro, bağlı şirketleri ve iştirakleri; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama,
promosyon, reklam, satış, anket ve benzeri amaçlarla, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik
posta, çağrı merkezi, mektup, telefon, otomatik arama, whatsapp ve benzeri internet uygulamaları üzerinden sizlere
ticari elektronik ileti gönderebilecek ayrıca hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde ilgili verilerinizi muhafaza edebilecek ve
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işleyebilecektir.

Mersis No: 0-6210-0825-0400019
Telefon No: 212 652 20 20
Merkezi: Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak No:20 Bahçelievler İstanbul
SMS, e-mail veya arama izninizi iptal etmek için iletisim@elmaskule.com adresine mail atabilirsiniz.

GENÇOĞLU GRUP – MİORO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen
gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun
kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul
edilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü
şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata
uygun koşullarda saklanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve
gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak
işlenir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu”
olarak Gençoğlu Grup – Mioro tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve
ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde
bulunmak, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi,
bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi
politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması, doğum günü
kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik,
promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek,
kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi
profillerimizi belirlemek, istek, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının
yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amaçları ile sınırlı olarak işlenmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
İşlenen kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik
önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak,
dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık
alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel
kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya
da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara,
tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir. Gençoğlu Grup – Mioro, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik
önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip
saklayabilir.
ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Gençoğlu Grup – Mioro’nun merkezi, şubeleri, acenteleri,
satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı
merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer
kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla veya diğer grup
şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer
fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz, bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen
amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir
sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması ve yine aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, (e) bendinde yer
alan bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendinde yer alan ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Gençoğlu Grup – Mioro’nun meşru menfaati veya açık rızanız
hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata
uygun koşullarda saklanmaktadır.
d) İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize
iletmeniz durumunda, şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;
* Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı
olarak şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bu formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Gençoğlu
Grup – Mioro Satış ve Pazarlama Departmanı’na hitaben “Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak No:20
Bahçelievler İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla
gönderebilirsiniz.